Zasady Ochrony Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych (Danych) jest Fundacja Misterogrande z siedzibą w Gnieźnie, KRS: 0000959697, NIP: 7842530328, siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Pocztowa 9, email: sekretariat@misterogrande.pl – dalej Misterogrande.

Ochrona Danych przez Misterogrande odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie jest odpowiednio zabezpieczone. Misterogrande szanuje Państwa prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo Danych.

Podawane Misterogrande Dane w jakiejkolwiek formie nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane przetwarzane w celach wskazanych powyżej nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jeżeli podali Państwo Misterogrande Dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, historia zatrudnienia, wykształcenie, inne według własnego uznania – będą one przetwarzane.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie współpracy. Niepodanie Danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie współpracy. W procesie przetwarzania Danych nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jedynie na podstawie odrębnej zgody.

Dane przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

 • zgodnie z wdrożonymi Zasadami Ochrony Danych Osobowych

 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, wykonania, zmiany bądź rozwiązania umowy pomiędzy Państwem a Misterogrande

 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa

Dane mogą być udostępniane lub powierzone innym podmiotom tj.:

 • podmiotom na których zlecenie Misterogrande realizuje projekty oraz ich realizacja objęta jest Państwa zgodą na przetwarzanie Danych – na podstawie umowy powierzenia.

 • podmiotom świadczącym na rzecz Misterogrande usługi: IT, doradcze, kadrowo–płacowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe (graficzne). Dane mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Misterogrande, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Misterogrande na zasadzie zleconych usług, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz jedynie w uzasadnionych przypadkach.

 • podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania)

Mają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich Danych i ich sprostowania

 • do usunięcia, ograniczenia przetwarzania Danych

 • do przenoszenia Danych

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych

 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie Danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Misterogrande, może nastąpić poprzez przesłanie e-maila lub pisemnego oświadczenia na adres Misterogrande.

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych narusza przepisy o ochronie Danych.

Misterogrande zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa Danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody jedynie w zakresie, czasie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Misterogrande do retencji danych.

Dodatkowe Dane zbierane są przez Misterogrande jedynie w miejscach, w których wyraźnie wyrazili Państwo zgodę.

Misterogrande zachowuje i wykorzystuje Dane tylko do potrzeb niezbędnych dla celu w jakim zostały podane i jedynie tak długo, jak jest to konieczne, nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego po ostatniej rzeczywistej konieczności ich użycia.


Gniezno, 1 kwietnia 2022 roku.