Regulamin Rekolekcji

organizowanych przez Fundację Misterogrande

 1. Organizatorem rekolekcji jest Fundacja Misterogrande z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 9, 62-200, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000959697, posiadającą NIP 7842530328,

  zwanym dalej – Organizatorem.

 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko uprzednio zarejestrowani Uczestnicy.

 3. Uczestnikiem rekolekcji jest osoba, która:

  1. dokonała zapisu na rekolekcje przez formularz udostępniony na stronie misterogrande.pl/rekolekcje/zapisy

  2. dokonała określonej opłaty tytułem uczestnictwa w danych rekolekcjach w terminie ustalonym przez Organizatora

  3. zaakceptowała niniejszy Regulamin


  Zwanym dalej – Uczestnikiem.

 4. Każdy Uczestnik może zgłosić wyłącznie swoje uczestnictwo w Rekolekcjach.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w Rekolekcjach.

 6. Uczestnik oświadcza, że podawane przez niego przy zgłoszeniu udziału w Rekolekcjach dane osobowe są zgodne z prawdą.

 7. Uczestnik może dokonać zgłoszenia swoich niepełnoletnich dzieci, współmałżonka wraz z własnym zgłoszeniem uczestnictwa w Rekolekcjach.

 8. Wielokrotny zapis Uczestnika nie daje mu możliwości dysponowania kilkoma miejscami na

  rekolekcjach, ani zgłoszenia innych osób na te miejsca. Wyboru, który zapis zostanie uwzględniony dokonuje Organizator. Pozostałe zapisy zostaną niezwłocznie usunięte.

 9. Osoba niepełnoletnia uczestniczy w rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców lub

  dorosłych opiekunów.

 10. W trakcie trwania rekolekcji Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń

  i poleceń Organizatora.

 11. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie rekolekcji, w szczególności:

  nadużywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, zachowania stwarzające

  zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika, bądź innych Uczestników, stanowią

  podstawę do usunięcia z rekolekcji.

 12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie

  trwania rekolekcji. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich

  za zachowania Uczestnika.

 13. W przypadku rezygnacji z rekolekcji:

  1. Uczestnik niezwłocznie powiadamia Organizatora o rezygnacji z rekolekcji.

  2. Uczestnik nie ma możliwości zgłoszenia innej osoby na zwalniające się miejsce. Takie prawo ma tylko Organizator.

  3. Pełen zwrot kosztów obowiązuje do 14 dni przed rozpoczęciem rekolekcji, po tym terminie opłata rekolekcyjna nie będzie zwracana, a cała suma zostanie przekazana na koszty organizacji rekolekcji.

 14. Na czas trwania rekolekcji wymaga się przestrzegania Regulaminu Domu Rekolekcyjnego

 15. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od 23:00 – 6:00.

 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren Domu Rekolekcyjnego (nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika) i nie ubezpiecza uczestników na czas trwania rekolekcji (nie sprawuje pieczy nad osobą uczestnika). 

 17. Podczas rekolekcji zabrania się dokonywania prywatnych nagrań dźwięku, konferencji

  i homilii.

 18. Uczestnik poprzez zgłoszenie wyraża zgodę na publikację wizerunku w zakresie związanym

  z dokumentacją fotograficzną przeprowadzonych Rekolekcji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 19. Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu

  (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania rekolekcji, w celu potwierdzenia swojej tożsamości. 

 20. Dane osobowe zbierane w procesie zapisu na rekolekcje służą wyłącznie do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją rekolekcji.

 21. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną

  oraz do ośrodka rekolekcyjnego w celu rezerwacji noclegu.

 22. Uczestnik rekolekcji ma prawo do dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

  lub ograniczenia, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do

  przenoszenia danych.

 23. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych

  w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na rekolekcje przez

  Administratora Danych Osobowych, którym jest Fundacja Misterogrande z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 9, 62-200 - zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 pkt a RODO

 24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego

  niezależnych.


Gniezno, 31 sierpnia 2022 roku